Fitter Trade Thoery MCQ-7

What is the method of removing metal chips clogged between the teeth of files? | ફાઇલોના ટીથ વચ્ચે ભરાયેલા મેટલ ચીપ્સને દૂર કરવાની પદ્ધતિ શું છે? 

Brush | બ્રશ

Wire brush | વાયર બ્રશ

Copper strip | કોપર સ્ટ્રીપ

Chalk powder | ચોક પાવડર

 

Which vice is used for holding small work that requires filing or drilling? | ફાઇલિંગ અથવા ડ્રિલિંગની જરૂર હોય તેવા નાના કામ માટે કયા વાઇસનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? 

Pin vice | પીન વાઈસ

Pipe vice | પાઈપ વાઈસ

Hand vice | હેન્ડ વાઈસ

Tool maker s vice | ટૂલ મેકર્સ વાઈસ

 

Which hacksaw blade is used for cutting along curved lines? | કર્વડ લાઈન્સ કાપવા માટે કયા હેક્સો બ્લેડનો ઉપયોગ થાય છે? 

HSS blade | HSS બ્લેડ

All hard blade | ઓલ હાર્ડ બ્લેડ

Flexible blade | ફ્લેક્ષિબલ બ્લેડ

Diamond blade | ડાયમંડ બ્લેડ

 

Which chisel is used for cutting keyways? | કી-વે કાપવા કઈ ચીઝલનો ઉપયોગ થાય છે? 

Flat chisel | ફ્લેટ ચીઝલ

Cross cut chisel | કોર્સ કટ ચીઝલ

Punching chisel | પંચિંગ ચીઝલ

Diamond point chisel | ડાયમંડ પોઈન્ટ ચીઝલ

 

Name the part marked X in hammer? | હેમરમાં X ના ચિહ્નિત થયેલ ભાગને નામ આપો 

Pein | પીન

Face | ફેસ

Cheek | ચીક

Eye hole | આઈ હોલ

 

What is the purpose of Crowning on the cutting edge of chisel? | ચીઝલની કટીંગ એજ પર ક્રાઉનિંગનો હેતુ શું છે? 

Prevent slipping of chisel | ચીઝલનું સ્લીપિંગ અટકાવવા

Prevent digging of corners | કોર્નર્સનું ડીગીંગ અટકાવવા

Allow chisel to move freely on straight line | ચીઝલ સ્ટ્રેઈટ લાઈન પર મુક્તપણે મૂવ થવા માટે

Allow cutting edge to penetrate into the work | કટીંગ એજને વર્કમાં પેનીટ્રેટ થવા માટે

 

How to prevent the tool rubbing against the work surface in metal cutting process? | મેટલ કટીંગ પ્રક્રિયામાં વર્ક સરફેસ પર ટૂલ રબીંગને કેવી રીતે રોકી શકાય? 

Decrease lip angle | લીપ એંગલ ઘટાડી

Increased rake angle | રેક એંગલ વધારી

Increase clearance angle | ક્લીઅરન્સ એંગલ વધારી

Decrease tool wedge angle | ટૂલ વેજ એંગલ ઘટાડી

 

Name the property of metal that withstand shock or impact? | ધાતુની પ્રોપર્ટીનું નામ જણાવો જે શોક અથવા ઈમ્પેક્ટનો સામનો કરે છે? 

Tenacity | ટેનેસીટી

Hardness | હાર્ડનેસ

Brittleness | બ્રીટલનેસ

Toughness | ટફનેસ

 

Which part is the measuring face fitted to the frame of outside micrometer? | આઉટસાઈડ માઇક્રોમીટરની ફ્રેમમાં મેઝરીંગ ફેસ કયા ભાગમાં ફીટ છે? 

Anvil | એન્વીલ

Barrel | બેરલ

Spindle | સ્પીન્ડલ

Ratchet stop | રેચેટ સ્ટોપ

 

What is the name of micrometer? | માઇક્રોમીટરનું નામ શું છે? 

Depth micrometer | ડેપ્થ માઇક્રોમીટર

Inside micrometer | ઇનસાઇડ માઇક્રોમીટર

Vernier micrometer | વર્નીયર માઇક્રોમીટર

Outside micrometer | આઉટસાઈડ માઇક્રોમીટર

 

How the drill chucks are held on the machine spindle? | મશીન સ્પિન્ડલ પર ડ્રિલ ચક્સ કેવી રીતે રાખવામાં આવે છે? 

By arbor | આર્બર દ્વારા

By sockets | સોકેટ્સ દ્વારા

By sleeves | સ્લીવ્સ દ્વારા

By special clamp | સ્પેશિયલ ક્લેમ્પ દ્વારા

 

Which drilling machine, the spindle head is moved towards or away from the column? | ક્યા ડ્રિલિંગ મશીનમા, સ્પિન્ડલ હેડ કોલમ તરફ અથવા તેનાથી દૂર ખસેડવામાં આવે છે? 

Pillar drilling machine | પિલર ડ્રીલીંગ મશીન

Gang drilling machine | ગેંગ ડ્રીલીંગ મશીન

Radial drilling machine | રેડીયલ ડ્રીલીંગ મશીન

Sensitive bench drilling machine | સેન્સીટીવ બેંચ ડ્રીલીંગ મશીન

 

Which type of screw threads are rounded at the crest and root? | કયા પ્રકારનાં સ્ક્રુ થ્રેડસ ક્રેસ્ટ અને રુટ પર હોય છે? 

B.A thread | B.A થ્રેડ

B.S.F thread | B.S.F થ્રેડ

B.S.W thread | B.S.W થ્રેડ

ACME thread | ACME થ્રેડ

 

What is the name of tap wrench? | ટેપ રેંચનું નામ શું છે? 

Box type tap wrench | બોક્ષ ટાઈપ ટેપ રેંચ

Solid type tap wrench | સોલીડ ટાઈપ ટેપ રેંચ

T Handle tap wrench | T હેન્ડલ ટેપ રેંચ

Adjustable tap wrench | એડજસ્ટેબલ ટેપ રેંચ

 

What is the formula to calculate tap drill size? | ટેપ ડ્રિલ સાઈઝની ગણતરી કરવા માટેનું સૂત્ર શું છે? 

Tap drill size = Major dia – (2 x depth) | ટેપ ડ્રિલ સાઈઝ= મેજર ડાયા. – (2 x ડેપ્થ)

Tap drill size = Major dia + (2 x depth) | ટેપ ડ્રિલ સાઈઝ= મેજર ડાયા. + (2 x ડેપ્થ)

Tap drill size = Major dia – (2 + depth) | ટેપ ડ્રિલ સાઈઝ= મેજર ડાયા. – (2 + ડેપ્થ)

Tap drill size = Major dia + (2 + depth) | ટેપ ડ્રિલ સાઈઝ= મેજર ડાયા. + (2 + ડેપ્થ)

 

Which activity causes excessive wear and chattering of drill bit while drilling? | ડ્રિલિંગ કરતી વખતે કઈ પ્રવૃત્તિ એક્સેસીવ વિઅર અને ડ્રિલ બીટ ચેટરીંગનું કારણ બને છે? 

Too fast feed rate | ખુબ વધુ ફીડ રેટ

Too slow feed rate | ખુબ ઓછી ફીડ રેટ

More cutting speed | વધુ કટીંગ સ્પીડ

Too slow spindle speed | ખુબ ઓછી સ્પીન્ડલ સ્પીડ

 

What is the reading of vernier caliper with inch graduations? | ઇંચ ગ્રેજ્યુએશન સાથે વેર્નિયર કેલિપરનું રીડીંગ શું છે? 

1.068

1.459

1.418

1.409

 

Which part of combination set is used to mark and check angle of 90° and 45°? | 90° અને 45° એંગલને માર્ક કરવા અને તપાસવા માટે કોમ્બિનેશન સેટનો કયો ભાગ વપરાય છે? 

Rule | રૂલ

Centre head | સેન્ટર હેડ

Square head | સ્ક્વેર હેડ

Protractor head | પ્રોટેક્ટર હેડ

 

Why ribs are provided in the angle plate? | એંગલ પ્લેટમાં રીબ્સ શા માટે આપવામાં આવે છે? 

Provide flatness | ફ્લેટનેસ પ્રદાન કરવા

Prevent distortion | ડિસ્ટોર્શન અટકાવવા

Provide squareness | સ્ક્વેરનેસ પ્રદાન કરવા

Support the machined surface | મશીન્ડ સરફેસના સપોર્ટ માટે

 

Identify the type of V blocks? | V બ્લોક્સના પ્રકારને ઓળખો 

 

Single level single groove | સિંગલ લેવલ સિંગલ ગ્રૂવ

Single level double groove | સિંગલ લેવલ ડબલ ગ્રૂવ

Double level single groove | ડબલ લેવલ સિંગલ ગ્રૂવ

Double level double groove | ડબલ લેવલ ડબલ ગ્રૂવ

 

How much carbon content of steel is forgeable? | સ્ટીલનું કેટલુ કાર્બન કન્ટેન્ટ ફોર્જેબલ છે? 

Up to 1.2 % | 1.2 % સુધી

Up to 1.7 % |1.7 % સુધી

Up to 1.9 % | 1.9 % સુધી

Up to 2.1 % | 2.1 % સુધી

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.