Fitter Trade Theory MCQ Sheet, ITI

Which flux is used for soldering tin sheets? | ટીન શીટના સોલ્ડરીંગ માટે કયું ફ્લક્સ વપરાય છે? 

Resin | રેઝીન

Paste | પેસ્ટ

Zinc chloride | ઝીંક ક્લોરાઈડ

Ammonium chloride | એમોનિયમ ક્લોરાઈડ

What is the seam used in sheet metal joint for roofing and panelling? | રૂફિંગ અને પેનલીંગ માટે શીટ મેટલ જોઈન્ટમાં કયું સીમ વપરાય છે? 

Lap seam | લેપ સીમ

Double seam | ડબલ સીમ

Grooved seam | ગ્રૂવ્ડ સીમ

Double grooved seam | ડબલ ગ્રૂવ્ડ સીમ

What is rivet interference? | રીવેટ ઈન્ટરફેસ શું છે? Thickness of sheet | શીટની થીકનેસ

Diameter of the rivet | રીવેટનો ડાયામીટર

Length to form the head | હેડ બનાવવા માટેની લેન્થ

Total rivet length required for riveting | રીવેતિંગ માટે જરૂરી ટોટલ રીવેટ લેન્થ

 

What is the purpose of hole marked as x ? | x તરીકે ચિહ્નિત થયેલ હોલનો હેતુ શું છે? 

Arrest the crack | ક્રેક એરેસ્ટ માટે

Facilitate easy bending | સરળ બેન્ડિંગ માટે

Make good appearance | સારા દેખાવ માટે

Allow clearance between the ends | એન્ડ્સ વચ્ચે ક્લીઅરન્સ આપવા આતે

 

What is the reason for faulty rivetting? | ફોલ્ટી રીવેટીંગનું કારણ શું છે? 

Burrs between plates | પ્લેટ્સ વચ્ચે બર્સ

Too little allowance given | ખુબ ઓછું એલાવન્સ

Improper joining of plates | પ્લેટ્સનું ઈમ્પ્રોપર જોઈનીંગ

Too much allowance given | ખુબ વધુ એલાવન્સ

 

How the distance of first rivet is determined from the side edge? | સાઈડ એજથી પ્રથમ રિવેટનું અંતર કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે? 

3 x dia of rivet | 3 x રીવેટનો વ્યાસ

2 x dia of rivet | 2 x રીવેટનો વ્યાસ

2.5 x dia of rivet | 2.5 x રીવેટનો વ્યાસ

3.5 x dia of rivet | 3.5 x રીવેટનો વ્યાસ

 

What is the part marked as x in the hand shearing machine? | હેન્ડ શીઅરિંગ મશીનમાં x તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ભાગ શું છે? 

Clamp | ક્લેમ્પ

Lever arm | લીવર આર્મ

Lower blade | લોવર બ્લેડ

Upper blade | અપર બ્લેડ

 

What is the advantage of stakes in sheet metal work? | શીટ મેટલ વર્કમાં સ્ટેક્સનો ફાયદો શું છે? 

Sharpening | શાર્પનીંગ

Supporting | સપોર્ટીંગ

Rest of workpiece | વર્કપીસના રેસ્ટ માટે

Protect the tool from damage | ટૂલને ડેમેજ થતુ અટકાવવા

 

What is the tool marked as x in riveting? | રિવેટીંગમાં x તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ટૂલ શું છે? 

Dolly | ડોલી

Rivet set | રીવેટ સેટ

Fullering tool | ફૂલેરીંગ ટૂલ

Caulking tool | કોલ્કીંગ ટૂલ

 

What is the fault in riveting? | રીવેટીંગમાં શું ખામી છે? 

Too little allowance | ખુબ ઓછું એલાવન્સ

Burrs between the plates | પ્લેટ્સ વચ્ચે બર્સ

Holes on the plate not in line | પ્લેટ પરના હોલ્સ લાઈનમાં નથી

Rivet body not perpendicular | રીવેટ બોડી પર્પેન્ડીક્યુલર નથી

 

Which tool is used to make fluid-tight joint by pressing the riveted edge plate? | રીવેટેડ એજ પ્લેટના પ્રેસિંગ દ્વારા ફ્લુઇડ ટાઈટ જોઈન્ટ બનાવવા માટે કયું ટૂલ વપરાય છે? 

Dolly | ડોલી

Drift | ડ્રીફટ

Caulking tool | કોલ્કીંગ ટૂલ

Fullering tool | ફૂલેરીંગ ટૂલ

 

Why allowance is required while making various types of hems and seams? | વિવિધ પ્રકારના હેમ્સ અને સીમ બનાવતી વખતે એલાવન્સ શા માટે જરૂરી છે? 

To make good appearance | સારા દેખાવ માટે

To prevent damage to the edges | એજીસને ડેમેજ થતી અટકાવવા

To prevent over lapping at the seam | સીમ પર ઓવરલેપીંગ અટકાવવા

Maintain correct size and improve the strength | કરેક્ટ સાઈઝ મેઈનટેન કરવા અને સ્ટ્રેન્થ ઈમ્પ્રૂવ કરવા

 

Which sheet metal is easiest to joint and solder? | જોઈન્ટ અને સોલ્ડર કરવા માટે કઈ શીટ મેટલ સૌથી સહેલી છે? 

Tinned plate | ટીન્ડ પ્લેટ

Lead | લેડ

Galvanised iron | ગેલ્વેનાઇઝડ આયર્ન

Stainless sheet | સ્ટેઈનલેસ શીટ

 

Which metal is very soft and heavy in sheet metal work? | શીટ મેટલ વર્કમાં કઈ મેટલ ખૂબ સોફ્ટ અને હેવી હોય છે?

Lead | લેડ

Black iron | બ્લેક આયર્ન

Aluminium | એલ્યુમિનિયમ

Copper sheet | કોપર શીટ

 

Which sheet metal withstand contact with water and exposure to weather? | પાણી અને હવામાનના સંપર્કમાં કઇ શીટ મેટલ ટકી શકે છે? Black iron | બ્લેક આયર્ન

Copper sheet | કોપર શીટ

Stainless sheet | સ્ટેઈનલેસ શીટ

Galvanised iron | ગેલ્વેનાઇઝડ આયર્ન

 

What is the purpose of drift in riveting operation? | રીવેટીંગ ઓપરેશનમાં ડ્રીફટનો હેતુ શું છે? 

Position the rivet | રીવેટને પોઝીશનમાં લાવવો

Make metal to metal joint | મેટલ ટૂ મેટલ જોઈન્ટ બનાવવો

Align the holes to be riveted | રીવેટ કરવાના હોલ્સને એક હારમાં ગોઠવવા

Prevent damage to rivet head | રીવેટ હેડનું ડેમેજ અટકાવવું

 

Name the tool marked as X in riveting. | રિવેટિંગમાં X તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ટૂલનું નામ આપો 

Drift | ડ્રીફટ

Rivet snap | રીવેટ સ્નેપ

Caulking tool | કોલ્કીંગ ટૂલ

Fullering tool | ફૂલેરીંગ ટૂલ

 

Which hammer is suitable for riveting? | રિવેટિંગ માટે યોગ્ય હેમર કઈ છે? 

Plastic hammer | પ્લાસ્ટિક હેમર

Ball pein hammer | બોલ પીન હેમર

Cross pein hammer | ક્રોસ પીન હેમર

Straight pein hammer | સ્ટ્રેઈટ પીન હેમર

 

Which notch is cut at an angle of 45° to the corner of the sheet metal? | શીટ મેટલના કોર્નરથી 45° એંગલ પર કઈ નોચ કટ થાય છે? 

Wire notch | વાયર નોચ

Slant notch | સ્લાન્ટ નોચ

Square notch | સ્ક્વેર નોચ

Straight notch | સ્ટ્રેઈટ નોચ

 

Name the joint made by fastening two edges of sheet metal together | શીટ મેટલની બે એજીસને એક સાથે જોડીને બનાવેલ જોઈન્ટનું નામ આપો 

Hem | હેમ

Seam | સીમ

Notch | નોચ

Groove | ગ્રૂવ

 

What is the flux used for soldering in the form of powder and evaporates while heating? | પાવડરના સ્વરૂપમાં અને ગરમ થતા બાષ્પીભવન થાય તેવું સોલ્ડરિંગ માટે વપરાતું ફ્લક્સ કયું છે? 

Resin | રેઝીન

Zinc chloride | ઝીંક ક્લોરાઈડ

Hydrochloric acid | હાઈડ્રોક્લોરિક એસિડ

Ammonium chloride | અમોનિયમ ક્લોરાઈડ

 

Name the type of seam. | સીમના પ્રકારનું નામ આપો 

Lap seam | લેપ સીમ

Double seam | ડબલ સીમ

Grooved seam | ગ્રૂવ્ડ સીમ

Double grooved seam | ડબલ ગ્રૂવ્ડ સીમ

 

Which rivet is used to avoid the projection of rivet head? | રીવેટ હેડનું પ્રોજેક્શન ટાળવા ક્યાં રીવેટનો ઉપયોગ થાય છે? 

Pan head rivet | પેન હેડ રીવેટ

Snap head rivet | સ્નેપ હેડ રીવેટ

Conical head rivet | કોનિકલ હેડ રીવેટ

Counter sunk head rivet | કાઉન્ટર સંક હેડ રીવેટ

 

What is the minimum distance between the rivets to avoid bucking? | બકલીંગ ટાળવા રીવેટ્સ વચ્ચે મિનીમમ ડીસ્ટન્સ શું છે? 

2D

2.5D

3D

3.5D

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.